Цели

goals_s

Защита на общите браншови интереси и права на членовете на Сдружение „Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства” пред държавни органи и институции, производители и/или други търговци на едро с лекарствени продукти и/или медицински изделия, както и пред други сродни организации в страната и чужбина.

Създаване на съвременни условия за развитие на търговията на едро с лекарствени продукти и медицински изделия при спазване принципите на Добрата дистрибуторска практика и всички дейности и фактори, от които зависи извършването на икономическата дейност при оптимален икономически ефект, чрез реализиране на професионални стандарти между членовете на Сдружение „Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства” за професионална и търговска етика, обслужване на потребителите и повишаване на сигурността.

Създаване на условия за спазване на принципите на лоялна конкуренция между търговците на едро с лекарствени продукти и медицински изделия.

Сътрудничество с държавните органи и институции в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на търговия с лекарствени продукти и медицински изделия, както и при контрола на тяхното изпълнение.

Гарантиране в пълна степен правата на крайните потребители по веригата производител → търговец на едро→ търговец на дребно / лечебно заведение →пациент.

Достигане и налагане на етичните норми за осъществяване на търговията на едро с лекарствени продукти и медицински изделия, регламентирани в специални актове на Сдружението и световно утвърдените стандарти за Добрата дистрибуторска практика в тези дейности.

Създаване на Единен регистър на лекарствата в България;

Поддържане на активна позиция и експертно становище по всички законодателни промени, касаещи бизнеса и обществото;

Съдействие за контрола и изпълнението на всички законодателни промени, регулиращи търговията на едро с лекарствени продукти и медицински изделия;

Свързване на фискалните устройства на вносители, производители и търговци с лекарства с електронните системи на НАП

Работи активно върху създаването на концепция за лекарствената политика в България

Разработва проект за внедряване на Единен идентификационен номер на лекарствата.

 

Member of

girp_logo           bolv_small