Пакет от мерки на МЗ за намаляване на разходите в бюджета на НЗОК
Понеделник, 08 Декември 2014г. 15:42ч.    PDF Печат Е-поща

Във връзка с изготвянето на проекта на Закон за бюджета на НЗОК  за 2015 г. и отчетения дефицит в бюджета за 2014 г., Министерство на здравеопазването предвижда да въведе пакет от мерки за ограничаване на разходите за здравноосигурителните плащания за осъществяване на медицинска помощ. Мерките са насочени към преодоляване на допълнителния преразход, който НЗОК имаше през предходните години. Те ще гарантират, че средствата на НЗОК ще бъдат достатъчни и няма да е необходима актуализация на бюджета през следващата година

    МЗ подготвя наредба за промяна на медицинските стандарти по отделни медицински специалности, които са свързани с промяна на изискванията за дейностите, извършвани на съответните нива на компетентност на болничните структури. Предвижда се и преглед на настоящата Наредба 40, за да се прецизират дейностите, включени в основния пакет, заплащан от НЗОК.

   Други мерки, която МЗ предлага, са насочени към намаляване на разходите и реализиране на икономии. В разработвания пакет нормативни документи се предвижда задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, приложими при лечение на злокачествени заболявания. Целта е да се дадат широки възможности за постигане на договорености, така че да се постигне баланс между финансовите възможности на НЗОК и възможностите на притежателите на разрешения за употреба на съответните лекарствени продукти. Предвижда се НЗОК да договаря отстъпки и за лекарства по Наредба 38 за определяне списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни напълно или частично. 

   От друга страна извършването на периодична оценка на лекарствен продукт въз основа на доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и анализ на фармако - икономически показатели ще се постигне чрез въвеждането на процедура за периодично поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти.

   Предлагат се мерки за подобряване на контрола на медицинските дейности, заплащани от НЗОК, чрез въвеждане на механизми за съвместен контрол на НЗОК, ИАМО, РЗИ и медицински специалисти и възстановяване на дейността на арбитражните комисии към РЗОК. НЗОК се задължава да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги.

   Предвижда се прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, при който е констатирана системна неудовлетовореност от страна на пациентите, както и прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, който системно нарушава изискванията за качество на медицинската помощ, предвидени в Националния рамков договор. Друга мярка, която МЗ предлага, е усъвършенстването на планирането на бюджета на НЗОК въз основа на разрешените дейности на лечебните заведения.

   Част от дългосрочните мерки включват предложение от 01.01.2016 г. да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски с 10 на сто годишно до 2020 г. След 2020 г. осигурителната вноска за тези лица ще е дължима върху целия размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Към момента здравноосигурителната вноска за групите лица, посочени в чл. 40, ал. 3 от ЗЗО, се заплаща от държавата върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Това създава условия за недостатъчно финансиране и натрупване на дефицит в системата на здравното осигуряване, което рефлектира върху качеството на оказваната медицинска помощ.

 
Как да „излекуваме“ болниците?
Понеделник, 08 Декември 2014г. 15:29ч.    PDF Печат Е-поща

Интервю с Димитър Димитров– Председател на Управителния Съвет на БАТЕЛ, който ще изложи позицията на Асоциацията във връзка с така наболялата тема за неиздължените плащания на болниците към фармацевтичните дистрибутори в България.

Въпрос: От години един от постоянните проблеми в здравеопазването ни е свързан със забавените плащания от бюджета към болниците, който рефлектира негативно на всички звена от системата. От БАТЕЛ призовахте за намиране на трайно решение на проблема. Какви са очакванията ви в близко бъдеще?

Отговор: От БАТЕЛ, в ролята ни на вече наложен партньор, подпомагащ гладкото протичане на процесите във фармацевтичния сектор, инициирахме старта на експертна дискусия за намиране на трайно решение на проблема с плащанията на болниците. Очакванията ни са, институциите и другите ни браншови партньори да откликнат не за една поредна спорадична среща или дискусия, а за партньорско сътрудничество за стартиране на дългосрочна инициатива, която да предложи успешна стратегия за излизането от дълбоката болнична задлъжнялост.

Въпрос: Споменахте, че членовете на БАТЕЛ са припознати като партньор подпомагащ гладкото протичане на процесите във фармацевтичния сектор. Можете ли да кажете каква е ролята на дистрибуторите на лекарства в случая със забавянето на бюджетните разплащания?

Отговор: Търговците на едро в България, от години представляват буфер в здравната ни система. Компаниите членове на БАТЕЛ предоставяме необходимия финансов ресурс, с който болниците да изпълняват ежедневната си мисия и социална функция.

Националните дистрибутори членове на БАТЕЛ, поддържат крехък финансов баланс на доставки и плащания на болничен пазар, работейки чрез постоянен диалог с нашите клиенти в този сегмент. В класическите случаи, лечебните заведения получават от нас срок на отложено плащане, по-дълъг от срока, в който НЗОК се разплаща с тях по сключените договори за медицинска дейност. Независимо дали предплащаме лекарствените продукти на фармацевтичните производители (при болничните продукти това е масова практика) или ги плащаме отложено, ефективно предоставяме отложени плащания към болниците.

Като резултат от тази система на разплащания, общата експозиция на членовете на БАТЕЛ към лечебните заведения, както и структурата на вземанията от болници, надхвърлят разумната граница на търговския риск.

Въпрос: Може ли да уточните какъв е конкретният размер на тази задлъжнялост?

Отговор: Това което мога да посоча като конкретни цифри е следното. Средно претегленото просрочие към членовете на БАТЕЛ, към месец август 2014г. възлиза на около 260 дни. А, общата задлъжнялост на болнични заведения към нас, към август 2014 г. е в размер на 162 млн. лв., от които 102 млн. лв. са просрочени.

Не мисля, че има нужда да добавя нещо, цифрите казват всичко.

Въпрос: В публичното пространство се появява информация за преустановени доставки към болници, заради голяма задлъжнялост.  Каква е политиката в това отношение на членовете на БАТЕЛ, които формират значителна част от пазара?

Отговор: Националните дистрибутори оперират в публичния сектор и съответно дейността ни е силно регулирана, а надценката фиксирана. Въпреки тежките финансови условия на болничен пазар, ние спазваме добросъвестно и приоритетно основното си задължение, да се грижим за здравето на българските пациенти. Затова, до момента, не сме спирали доставките на живото-поддържащи и живото-спасяващи лекарства.

Искаме ясно да заявим, че спирането на доставките, към което и да е лечебно заведение, не е плод на еднократно забавяне на плащания, свързано с непълно изплащане на суми от НЗОК. Към спиране на доставките се подхожда, когато в рамките на продължителен период от време съответното лечебно заведение не изпълнява задълженията си за плащане към съответния доставчик. Дори, при пълно изпълнение на бюджетния ангажимент на НЗОК към болниците в страната, пак има заведения, които не са състояние да заплащат навреме доставените им лекарствени продукти.

Работещата по този начин здравна система, вменява на търговците на едро, отговорност непропорционална на нашата роля в доставната верига на фармацевтични продукти.

Въпрос: Как виждате ролята на държавните институции за намирането на най-правилния изход от този перманентен проблем?

Отговор: Компаниите членове на БАТЕЛ, апелираме към разработването на механизми за обвързване на изпълнението на задълженията на НЗОК към болничните заведения, с изпълнение на задълженията на болниците към фармацевтичните дистрибутори. Бихме искали, държавата в ролята й на принципал на по-голяма част от болниците в страната, активно да  конкретизира задълженията, за които да се приоритизират изплатените държавни средства – на определения лимит на лечебните заведения, на реално изработеното и вече доставено, както и на приоритизиране на доставчици, които се  явяват стратегически партньор на болничен пазар.

 Обсъждането от всички заинтересовани страни, свързани с разплащането на задължения от страна на болниците в страната е наложително. Според мен е необходимо разработване на трайни мерки за решаване на натрупаните от години дългове на болниците.

Въпрос: Коя е успешната стратегия за решаване на проблема с болничната задлъжнялост? Каква трябва да бъде формулата, по която да се движат както държавните институции, така и дистрибуторите?

Отговор: Според мен, първата стъпка са вече инициираните срещи от страна на МЗ и останалите заинтересовани страни. Ние членовете на БАТЕЛ подкрепяме стартирането на  тази дискусия, стига обаче да се прекрати практиката да се обсъждат краткосрочни мерки, които през годините показаха, че нямат никакъв ефект.

Единственият път за преодоляване на болничната задлъжнялост минава през предприемането на непопулярни мерки и сериозни реформи, които изискват огромна ангажираност от страна на държавните органи. Може би, именно това изискване караше последните няколко правителства да търсят други подходи за решаване на проблема. За съжаление всички се оказаха краткосрочни и съответно неефективни.

Грешно според мен е разбирането, че реформите ще генерират социално напрежение. Точно обратното! Социалното напрежение се генерира именно заради липсата на реформи. Периодът на прехода отдавна премина и българите вече имат изградено разбиране, че здравеопазването не е безплатно. Така, че през последните години основният проблем на българският пациент не са реформите, а тяхната липса, защото тя води до постоянно падане на качеството на здравната услуга.

Всички сме наясно, че проблемът с разплащането на болниците е само едно проявление на по-глобалния проблем в българското здравеопазване. С това искам и да завърша. Важно е да се осъзнае една реалност - в света има два модела здравеопазване: социално-ориентирано и пазарно-ориентирано. В България трябва да се вземе генерално решение, кой от двата пътя ще се следва. Ако се избере пазарно –ориентираният модел, въвеждането му ще изисква въвеждането на много непопулярни мерки и решения. Ако пък се предпочете социално-ориентираното здравеопазване, то ще изисква значително финансиране и инвестиции. При всички случаи, комбинацията между двата модела е практически невъзможна.

 
Електронното здравеопазване ще ни струва 54 млн. лв
Понеделник, 08 Декември 2014г. 15:16ч.    PDF Печат Е-поща

EhealthcareЕлектронното здравеопазване у нас ще се развива на три етапа, а крайната му цена ще е 54 млн. лева. Това предвижда проект на здравното министерство, публикуван на сайта му. В първия период, предвиден да приключи до 2015-а, ще бъде изграждана Национална здравноинформационна система, която ще постави основите на е-здравеопазването. Тя ще анализира състоянието на процесите в здравната система - участниците, действията, отговорностите и всички използвани информационни потоци. Освен това ще се подобрява взаимодействието с европейските здравни IT-системи и ще се създава необходимата нормативна регулация. Предвижда се изграждането на четири регистъра, софтуерна среда за обмен на данни и електронен здравен запис. Тази част от проекта е на стойност 12 млн. лв. без ДДС.

Реализирането на втория етап ще приключи до края на 2017-а. В този период ще се тестват пилотните проекти за електронни услуги, ще се разшири националната здравноинформационна система и ще се създадат нови механизми за анализи. Той ще струва 13 млн. лв. без ДДС.

Намеренията са третият етап да бъде реализиран до края на 2020 година. Системата ще се надгражда и разширява, като се очаква ускореното въвеждане на е-услуги от различни администрации. Ще бъде подобрявано качеството на информацията за вече съществуващите услуги, както и организацията за комплексната база данни. Тогава ще бъде изграден и резервен център за данни, ще навлезе образната диагностика и телемедицината. Очаква се това да е най-скъпият етап от проекта, като заложената за осъществяването му сума е 29 млн. лв. без ДДС.

Обещанието за електронна здравна карта беше едно от първите, които даде новият здравен министър Петър Москов.

 
Среща на ръководството на МЗ, БАТЕЛ и директори на лебечни заведения в страната
Понеделник, 27 Октомври 2014г. 16:57ч.    PDF Печат Е-поща

Днес, 27.10.2014 г., в Министерство на здравеопазването се проведе среща между ръководството на МЗ, директори на лечебни заведения в страната и представители на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства. Днешната среща бележи началото на серия от консултации, имащи за цел намирането на трайно и адекватно решение на задълбочаващия се проблем с растящите задължения на болниците. 
              На днешната, първа, среща бяха обсъдени дълговете и плащанията от страна на лечебните заведения; бяха изслушани и взети предвид различни предложения на страните за  ефективно разходване на публични средства.   

 
Обречен ли е пациентът
Петък, 01 Август 2014г. 12:25ч.    PDF Печат Е-поща

Лекари спорят обречен ли е пациентът


От смъртен удар за българския пациент до пореден удар за доставчиците на болниците и за аптеките - в този диапазон варираха вчера прогнозите какво ще се случи в здравната система без актуализация на бюджета на НЗОК.

„Липсата на актуализация е смъртна присъда за българския пациент и здравеопазването", заяви Иван Димитров, представител на пациентите в Надзорния съвет на здравната каса. Според него тя ще продължи да плаща на болниците, но ще покрива само 50-60% от извършената дейност, което значи, чете или ще работят и ще трупат задължения, или ще работят и болните ще доплащат от джоба си. „Българите, които получават скъпоструващи лекарства за домашно лечение, няма да ги вземат. Други, които са трансплантирани, диабетици или с ракови заболявания, ще бъдат обречени", каза Димитров.
„Ще продължим да работим, за разлика от много други болници нашето финасово състояние е добро", заяви обаче директорът на „Св. Екатерина" проф. Генчо Начев. Той не вярва НЗОК да спре да плаща на лечебните заведения. „Ние, лекарите,сме дотук! Нека сега пациентите и гражданите излязат и да се борят за парите си за здраве", емоционално каза д-р Димитър Димитров, председател на Асоциацията на работодателите в здравеопазването и шеф на столичната „Св. Анна".
„Първо трябва да разберем какви са очакванията - докога здравната каса ще има средства да плаща за лечение, и тогава ще можем да кажем как ще реагираме", каза Димитър Димитров, председател на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства. Той допълни, че организацията не може да гарантира, че ако от септември плащанията на НЗОК спрат, дистрибуторите ще продължат да извършват доставки, тъй като и те самите имат задължения към банки. „Ние не искаме да плащаме за това, че в болниците няма реформи. Всяконещо си има граници. А в случая не става и въпрос за желание, а за възможности", допълни Димитров. Той е и директор на „Софарма трейдинг", компанията на която болници дължат близо 140 млн. лв. за доставени медикаменти. 20 млн. лв. тях са само на ВМА.
Според Асоциацията на собствениците на аптеки (АСА) проблем с лекарствата за домашно лечение няма да имат тези пациенти, на които терапията им е 10-ина лева, а НЗОК покрива по 2-3 лв. Драмата ще е за болните със скъпоструващо лечение, което НЗОК плаща 50-75%. „Тъй като касата ни се издължава 30 дни по-късно, проблемите ще започнат от 1 декември. Тогава малките аптеки няма да имат пари, с които да работят. Болните ще се насочат към големите аптеки, те обаче имат лимит за обработка на рецепти и ще трябва да връщат пациенти. Т.е. вместо големите аптеки да са буфер за касата, с това ограничение, което тя и фармацевтичният съюз им наложиха, сами се лишиха от него", обобщи Николай Костов, председател на АСА. От НЗОК коментираха, че надзорът ще заседава идната седмица и тогава ще мисли как да реагира.

Николай Костов:
На 5-6 декември големите аптеки ще са изчерпили лимита си за рецепти за скъпоструващи медикаменти.

Директори на болници: „Големият Въпрос е докога дистрибуторите ще продължат да ни доставят медикаменти и консумативи, защото на практика те ни дават „кредит без лихва".
А дистрибуторите не могат да обещаят, че ще продължат да доставят лекарства, без да е ясно откога НЗОК ще се издължава напълно.

 


Страница 9 от 14

Member of

girp_logo           bolv_small