Потенциален риск пред достъпа до онко лекарства за българските пациенти
Вторник, 13 Юни 2017г. 11:00ч.    PDF Печат Е-поща

Потенциален риск пред достъпа до онко лекарства за българските пациенти

Новите разпоредби на Националния рамков договор за 2017 година влизат в сила със забавяния, проверки и ограничения в доставките на онкологични лекарства в страната

Юни 2017 / София

Компаниите членове на Българската Асоциация на търговците на едро с лекарства алармират за потенциален риск пред достъпа до онко лекарства на българските пациенти. През последния месец, с влизане в сила на някои разпоредби на Националния рамков договор за 2017 и най-вече тяхното недалновидно и чиновническо приложение от страна на Ръководството на НЗОК, се създаде критична ситуация при доставките на онкологични лекарства на болничен пазар. Става дума за удължаването на сроковете за заплащане на онколекарства от страна на НЗОК след влизане в сила на НРД за 2017 г. с до 30 дни поради проверки за спазване на наложеното изискване за обвързване на отчетено количество лекарствен продукт спрямо норма и телесно тегло на пациентите.

Така търговците на едро с лекарства в България, които от години са финансов буфер на болничен пазар, са поставени за пореден път в ситуация на безгласни кредитори. А, пациентите страдащи от онкологични или злокачествени заболявания са в риск от забавено лечение.

Дистрибуторите с лекарства оперират на силно регулиран болничен пазар, който от една страна ограничава до минимум надценката им, а от друга ги принуждава да кредитират болниците докато НЗОК им изплати извършените медицински дейности. В резултат на тази система, задълженията и просрочието на болници към БАТЕЛ и до влизане в сила на новите разпоредби, надхвърлят разумната граница на търговски риск. Към 31.03.2017 г. средното просрочие към членове на БАТЕЛ е 240 дни, а общият размер на всички задължения на държавни и общински болници е 513 млн. лв. (по данни на МЗ).

Въпреки тежките финансови условия, търговците на едро с лекарства спазват добросъвестно отговорността си към българските пациенти и затова до момента не са спирали доставки на живото-поддържащи и живото-спасяващи лекарства.

И в тази ситуация НЗОК добавя ново едномесечно забавяне и прави така, че тази сума да набъбне с още десетки милиони! Действие, което не може да бъде обяснено, нито с контрол на разходваните средства, нито с ефективност на управляван бюджет. И най-вече не може да бъде обяснено с грижа и мисъл за пациентите!

Затова компаниите членове на БАТЕЛ се обръщат с публичен апел да се преразгледат разпоредбите на НРД за 2017 година, свързани с доставки на онколекарства.  Илюзия е да се смята, че бизнесът може да поеме повече от тези 500 млн. лв. и е длъжен до безкрай да компенсира недалновидната държавна политика. Ако проблемът с плащанията и остатъчния срок продължи не може да се гарантира регулярно изпълнение на доставки на онкологичните лекарствени продукти. А, държавата за пореден път действа с бюрократично-административен подход, вместо да използва силата на бизнеса за градивно подобрение на болничен пазар. Например чрез инвестиции.

Управителен съвет

Българска Асоциация на Търговците на едро с лекарства

 
Българската организация за верификация на лекарствата подписа договор със Solidsoft Reply за внедряване и поддържане на Националната система за верификация на лекарствата в България.
Сряда, 17 Май 2017г. 09:10ч.    PDF Печат Е-поща

BgMvo                                                                                                                        Reply

Българската организация за верификация на лекарствата подписа договор със Solidsoft Reply за внедряване и поддържане на Националната система за верификация на лекарствата в България.

След прецизна и комплексна процедура за избор, организирана от Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ (БОВЛ), беше определен изпълнител на Националната система за верификация на лекарствените продукти в България. Дружеството, с което се подписа договор, е Solidsoft Reply. То е специализирано в областта на решения за развитие на бизнес дейностите на облачната платформа Microsoft Azure. БОВЛ е организация с нестопанска цел, учредена през 2016 г., която отговаря за прилагането на Директивата относно предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС).

В своя избор БОВЛ се присъединява към съответните организации в Швеция, Дания, Ирландия и Словения, като списъкът на европейски държави, избиращи Solidsoft Reply за изпълнител на съответните национални проекти расте с бързи темпове.

Въвеждането на система за верификация на лекарствените продукти в цяла Европа е ключова мярка за осигуряване на безопасността на пациентите, чрез предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка. Съгласно Директивата лекарствените продукти трябва да са с уникален идентификационен белег и средство срещу подправяне, което позволява удостоверяване на автентичността на всяка лекарствена опаковка при нейното отпускане и гарантира на европейските и на българските пациенти недопускане на фалшифицирани лекарствени продукти. През февруари 2016 г. беше приет Европейският делегиран акт, изискващ пълно прилагане на Европейската система за верификация на лекарствените продукти в срок до февруари 2019 г.

Solidsoft Reply е избраният изпълнител от Европейската организация за верификация на лекарствените продукти (EMVO) за реализирането на Европейския център за верификация на лекарствени продукти (the European Medicines Verification Hub), на който производителите на лекарствени продукти и паралелните дистрибутори въвеждат своите данни, които в последствие се насочват към съответните национални системи. Използват се най-новите технологии на Microsoft, върху облачната платформа Microsoft Azure Cloud.

БОВЛ

Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) е създадена през 2016 г. в резултат на сътрудничеството между ключовите заинтересовани страни във фармацевтичния сектор.  Учредителите са Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България,  Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства, Българска асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз.

Solidsoft Reply

Solidsoft Reply е компания от групата Reply, която разработва решения за развитие на бизнес дейността на фирми с използването на облачната платформа Microsoft Azure. Сертифициран Microsoft Gold  партньор, Solidsoft Reply специализира в следните области: системна интеграция на платформа Microsoft, включваща BizTalk Server и Logic-Apps, Service-Bus и API-Management върху публичната облачна платформа Microsoft’s Azure PaaS; разработка на приложения (Custom Application Development) на платформа Microsoft Azure; поддръжка на ключови системи и приложения за бизнеса (Business critical application support); операционни услуги Azure и управление на жизнения цикъл на приложения. Компанията се е утвърдила като безспорен лидер в сектора и има  множество публикации. Доверен съветник на Microsoft., Solidsoft Reply са със силно присъствие в разработването на иновативни решения от 1993 г. и са съдействали за успеха на над 500 предприятия. www.solidsoftreply.com

Reply

Reply специализира в разработката и внедряването на решения, базирани на нови комуникационни канали и цифрови медии. Чрез своята мрежа от специализирани дружества Reply подкрепят водещи индустриални групи в Европа в сектора на телекомуникациите и медиите, индустрията и услугите, банковата и застрахователната дейност и публичната администрация в определянето и развиването на бизнес модели, съвместими с Big Data, облачните технологии, цифровите медии и други интернет приложения. Услугите на Reply включват: консултантски услуги, системна интеграция и цифрови услуги.

Контакти за медиите                                                

БОВЛ

Илиана Паунова

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Reply

Fabio Zappelli

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Roberta Giani

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
Първа годишнина на Българска организация за верификация на лекарствата
Понеделник, 13 Март 2017г. 21:54ч.    PDF Печат Е-поща

bolv_small

Информационно съобщение
във връзка с Първата годишнина на Сдружение
„Българска организация за верификация на лекарствата“


След 9 февруари 2019 г. лекарствените продукти по лекарско предписание в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство ще се отпускат на пациенти само след задължителна електронна верификация. Всяка опаковка ще носи поставен от производителя или вносителя уникален идентификационен белег (двумерен матричен баркод) и ще бъде защитена срещу подправяне. Новата система се въвежда в изпълнение на Директива 2011/62/ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и осигуряване на снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти, Делегираните актове за нейното въвеждане и съответстващите текстове в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Системата за електронна верификация на лекарствата е общоевропейска и се изгражда от самите участници в системата на лекарственото снабдяване. На 14 март 2016 г. беше учредено Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ (БОВЛ) с цел подпомагане прилагането в България на Директивата. Сдружението е организация с нестопанска цел, учредена от заинтересованите страни за изграждане, експлоатиране и поддържане в Република България на ефективна система за верификация на лекарствата (чл. 31, ал. 1 от Делегираните актове за прилагане на Директивата).
Учредителите на сдружението са петте организации, които представляват заинтересованите страни, участници в производството и разпространението на лекарства: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз. Учредителите се съгласиха, че при работата си ще спазват принципите на консенсус и равнопоставеност между заинтересованите лица и сътрудничество с българските институции и компетентните органи, както и с другите национални системи за верификация на лекарствените продукти в държавите-членки на Европейския съюз. Също така членовете на БОВЛ единодушно подкрепиха прилагането на Европейския стандартизиран модел на системата за верификация (т.нар. „blueprint model”), което ще доведе до по-ефективна работа на системата и оптимизиране на разходите.

Във връзка с учредяването на БОВЛ получихме официални писма от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и от Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO), които потвърждават легитимността на Сдружението съгласно Директивата. Българската организация за верификация на лекарствата е една от първите официално регистрирани организации в Европа, което дава повече време на фармацевтичните производители, на търговците на едро и на аптеките за анализ на регистрите, преговори с Европейските доставчици на системата за верификация и съгласуване с регулаторните органи.
През 2016 г. основните задачи по проекта бяха представени на различни професионални срещи, конференции и конгреси. Важна задача през изтеклата година беше избора на доставчик на системата за верификация. През 2015 г. (EMVO) утвърди три компании, които имат Информационни системи според изискванията на blueprint модела. Комисията по избор, която се състои от експерти и представители на всички заинтересовани страни, проведе по няколко срещи с всяка от тези три компании. Очакваме процеса за избор на доставчик да бъде финализиран през м. април 2017 г. Това, което беше постигнато до момента, е значителна икономия в сравнение с първоначалните оферти. Пилотният проект ще стартира през четвъртото тримесечие на 2017 г., като това ще позволи разработване и внедряване на системата без напрежение и без неизбежните допълнителни разходи, които възникват, ако сроковете се скъсят.
Дейността на организацията се финансира с членски внос от членовете на Сдружението, както и с верификационни плащания от Притежателите на разрешение за употреба (ПРУ). Съгласно Директивата (чл. 54а, 2е) и Делегираните актове (чл. 31, ал.5) разходите по изграждане и функциониране на системата следва да се покриват от Притежателите на разрешения за употреба (ПРУ). В тази връзка, след консултация с Централното управление на НАП, Сдружението се регистрира по ДДС, което ще позволява ПРУ да третират верификационните плащания като разходи, свързани със стопанската им дейност. За аптеките и търговците на едро разходите по внедряване на системата са минимални предимно във връзка със закупуване на двумерни баркод четци.
В заключение, благодарение на отличното сътрудничество, високия професионализъм и ангажираност на всички участници в проекта през изтеклата година беше постигнат значителен напредък. През следващата година и половина целта е да направим работеща и ефективна система за верификация на лекарствата в България, като стриктно следваме изискванията на Директивата и единния европейски модел.
София, 13 март 2017 г.


 
Отворено писмо централизирано договаряне лекарства
Сряда, 21 Декември 2016г. 09:41ч.    PDF Печат Е-поща

20.12.2016 г.                                                        

Гр. София                                                                                                                                                                                                                                  До:

                                                                                                                                                                                                                                                   Д-р Даниела Дариткова

                                                                                                                                                                                                                                                   Председател

                                                                                                                                                                                                                                                   Комисия по здравеопазване към 43 НС

                                                                                                                                                                                                                                                   Г-н Бойко Борисов

                                                                                                                                                                                                                                                   Министър председател на Р. България

                                                                                                                                                                                                                                                   Д-р Петър Москов

                                                                                                                                                                                                                                                   Министър

                                                                                                                                                                                                                                                   Министерство на здравеопазването

                                                                                                                                                                                                                                                   Професор Николай Данчев

                                                                                                                                                                                                                                                   Председател на НСЦР

                                                                                                                                                                                                                                                   Г-жа Асена Стоименова

                                                                                                                                                                                                                                                   Директор на ИАЛ

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Във връзка с плановете на Министерство на здравеопазване за централизирано договаряне на лекарства за нуждите на лечебните заведения и обявената обществена поръчка за 1 млрд. 200 млн. лв.

 

 

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България - АРФАРМ ,Българската Асоциация на търговците на едро с лекарства – БАТЕЛ, Българската Генерична Фармацевтична Асоциация – Бгфарма и Американска търговска камара в България – AmCham) от името на своите членове се обединяват около необходимостта от сериозно преразглеждане на условията и реда по обявеното от Министерство на здравеопазването  централизирано договаряне на лекарства за нуждите на лечебните заведения и свързаната с него обществена поръчка за 1 млрд. 200 млн. лв.

На първо място бихме искали да отбележим подкрепата си за всички усилия на Министерството на здравеопазването да подобри  ефективността на разходване на публични средства. В същото време, обаче бихме застанали зад тези решения, които гарантират свободната и лоялна конкуренция на пазара и непрекъснатият и безпроблемен достъп на българските пациенти до лекарствена терапия.

След детайлно запознаване с условията на обявената от Министерство на здравеопазването обществена поръчка и методология за провеждане на електронни търгове за доставка на лекарствени продукти, бихме искали да изразим сериозните си притеснения, че така организираната процедура ще доведе до дестабилизиране на сектора, а от там и до ограничаване на достъпа на българските пациенти до нужната им терапия.    

Бихме искали да изброим тези условия, заложени в обществената процедура, които според нас ще доведат до трайно нарушаване на лекарствоснабдяване на болничен пазар и носят други значителни обществени рискове.

  1. Липсват критерии за подбор на включените в обществената поръчка за 2 години напред лекарствени продукти. Наблюдава се избирателно подбиране на АТС-кодове по продукти в рамките на едно международно непатентно наименование (INN), ограничаващо участието на определени производители, вносители и/или търговци на едро.

 

  1. Сериозна опасност за ограничаване на достъпа на българските пациенти до нужната им лекарствена терапия, произтича от изискването за изключително и ненужно висок минимален остатъчен срок на годност на продуктите към датата на доставка, включително без никакво отчитане на специфичните различия при производството на определени групи лекарствени продукти, например така нарч. биопродукти или такива със специален режим на освобождаване за пазара.

 

  1. Условията на процедурата ограничават сериозно конкуренцията, не само заради вече споменатата липса на равни права на участие на всички продукти от ПЛС, но и поради ограничаване възможността за представяне на варианти на оферти в рамките на една номенклатурна единица. С други думи липсва  опция за промяна на търговския продукт в рамките на INN при участието в индивидуалните търгове на болниците, както и указване на конкретния търговски продукт (опаковка и лекарствена форма), за който се сключва договора между изпълнителя и лечебното заведение. Въвежда се и тежка административна процедура по приемане и изпълнение на заявките, както и поставяне на множество изисквания по отношение на документацията за плащане на извършените доставки, което от своя страна ще увеличи още повече задлъжнялостта в сектора.

 

  1. Притеснителен е опитът за определяне на централно ниво на максимални количества за всяко международно непатентно наименование (INN), които да се закупуват от лечебните заведения за период от 2 години. Подобна практика има антиконкурентен характер и прилагана преди 2011 г., водеше до недостиг на определени лекарства в лечебните заведения, поради което беше обосновано беше прекратена от МЗ. Би следвало на обществеността и на лечебните заведения да бъде ясно посочено, че определените в процедурата количества имат само  препоръчителен характер и болниците при подготовка на индивидуалните си търгове следва да се ръководят от потребностите на своите пациенти.    

 

5.      В допълнение, считаме, че има сериозни пропуски при изработването на самата електронна платформа, по отношение на гаранции за информационна сигурност.  Предвид огромния мащаб на обществената поръчка (1 млрд. 440 млн. лв. с ДДС и разпределяне на пазар за 2 години напред), считаме че при възлагането на системата изцяло е подценен въпроса с гарантирането на прозрачност и залагането на  антикорупционна защита.

В заключение от името на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България - АРФАРМ ,Българската Асоциация на търговците на едро с лекарства – БАТЕЛ, Българската Генерична Фармацевтична Асоциация – Бгфарма и Американска търговска камара в България – AmCham, бихме искали да заявим своята готовност за намирането на партньорско и работещо решение за въвеждане на централизирано договаряне на лекарства, предвид очевидните обществени ползи. За това бихме, искали да призовем българските власти и общество за активна позиция и изграждането на по-бърза, качествена и сигурна система за снабдяване на болниците с лекарствени продукти.

С уважение,

Деян Денев                        Оля Василева                    Росен Казаков                  д-р Красимира Чемишанска

Изп. директор                    Изп. Директор                    Изп. Директор                 Председател Комитет Здравеопазване

Арфарм                               БАТЕЛ                                Бгфарма                           AmCham                  

 
Е-търговете за лекарства – предизвикателствата
Понеделник, 05 Декември 2016г. 11:44ч.    PDF Печат Е-поща

Е-търговете за лекарства – предизвикателствата

02-12-2016 11:00
Автор: Мария Чипилева
Е-търговете за лекарства – предизвикателстватаБраншът е скептичен за възможностите за голямо намаление в цените
Електронният търг за лекарства на здравното ведомство трябва да започне през следващата година. Какви са очакваните последици от него за бранша и пациентите може да видите в този материал, подготвен специално за сп. "Икономист" (ikonomist.bg).

Още по-голяма консолидация сред търговците на едро с лекарства, относителна промяна на цените на медикаментите, промяна на терапията на пациентите и отпадане на някои от продуктите от пазара. Това са част от възможните последствия от въвеждането на електронен търг за снабдяването с лекарства, които очакват в бранша. Идеята е на екипа на здравния министър в оставка Петър Москов. Въпреки оставката първият електронен търг ще се реализира в началото на 2017 г. Идеята срещна подкрепа и на производителите, и на дистрибуторите, но всички твърдят, че крайният ефект зависи от реализацията й, защото подводните камъни са в детайлите.

Електронният търг ще е за лекарствата в болниците. Идеята на здравното ведомство е с него да се осигуряват всички медикаменти за всички клиники. Целта е така да паднат цените им заради големия обем на поръчката. Засега в търга са се включили 145 болници от 360. Първата поръчка ще бъде за 800 позиции (INN), които на практика покриват пълната палитра от лекарства в клиниките. Предвиждаме споразумението, което ще подпишем, да е за две години, в рамките до 1,2 млрд. лв., обясни зам. здравният министър д-р Бойко Пенков. Според него в това количество е предвиден и резерв от 30%, който да посрещне нуждите в случай на повишена заболеваемост.

Въпреки това някои от производителите се опасяват дали няма да има липси на медикаменти в болниците. Причината е, че заявените количества от клиниките за малките процедури могат да се изчерпят, затова е нужно да има гъвкав механизъм за набавянето на лекарствата. Отговорът на здравното министерство е, че в такива случаи ще се преразпределят количества от болници, където има повече медикаменти.

Самата процедура на търга ще следва Закона за обществените поръчки. Разликата ще е в това, че документите ще се качват в интернет на платформата на търга. След като се обобщят всички заявки на болниците, количествата ще станат видими за дистрибуторите и те ще качат офертите си. Когато се даде официален старт на наддаването, търговците ще виждат коя е най-ниската цена и ще могат да коригират офертите си, като ги понижават с определена стъпка. Процесът ще трае два-три дни, след което Министерството на здравеопазването ще сключи споразумение с първите двама дистрибутори, които са предложили най-ниски цени. От там нататък всяка болница ще прави свои поръчки и ще сключва договори за конкретни медикаменти и в конкретни срокове със съответните търговци. В този двустранен процес промяна на цените може да има, но отново само надолу.

На теория всичко изглежда прекрасно, но в бранша имат някои опасения. Основната цел на търга е да се уеднаквят и понижат цените на лекарствата. Според търговците няма как да се постигне много голямо понижение на цените, тъй като и сега те са доста изпилени. Освен това в момента има болници, които плащат навреме поръчките си, както и други с огромни задължения, затова цените на лекарствата за първите клиники са по-ниски.

„Има лечебни заведения, при които след изчисляване на кредитния риск и обем на поръчката са постигнати много ниски цени. При централното договаряне търговците на едро не знаят кои са болничните заведения, заявили конкретната лекарствена позиция, и фактът, че не могат да избират с кой партньор да работят, ще доведе до първоначално формиране на по-висока цена", казва Оля Василева, директор на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ).

Според нея цената трябва да бъде обвързана и с други условия в договорa. "Имам предвид срока на доставката, определянето на максимален брой заявки или минимална сума на заявката, фиксирането на задължителен за всички лечебни заведения и позиции минимален остатъчен срок на годност на доставяните продукти – от 30% до 40%", казва Василева. Изключително важно за дистрибуторите е и да се заложат законово определените максимум 60 дни отложено плащане. „Ако се вземат предвид изброените по-горе фактори, тогава можем да очакваме намаляване на крайната цена, в която всеки търговец ще е калкулирал кредитния си риск", добавя тя.

От Министерството на здравеопазването също мислят в тази посока. За да няма парадоксални ситуации, в които болниците сега постигат по-ниски цени, отколкото на електронния търг, държавните клиники ще трябва да подпишат споразумения за разсрочване на старите си борчове. Ако все пак се окаже, че има болници с по-ниски цени на сегашните си търгове, те ще могат да работят по тях, обясни зам.-министър Пенков.

Без значение колко по-ниски или по-високи ще са цените на търга, те със сигурност ще са еднакви за всички болници в него. Това съответно означава, че и здравната каса ще плаща всички лекарства за рак например на едни и същи стойности. В момента, колкото и парадоксално да звучи, фондът получава фактури от клиниките с различни цени за едни и същи търговски марки от онкомедикаментите. Макар и рядко, има фрапиращи разлики, а касата ги покрива. С общия търг това ще се прекрати, а фондът ще плаща една и съща стойност не само за конкретното лекарство, а за всички марки от една молекула. По този начин държавата ще гарантира едно базово лечение за пациентите. Ако те искат да получат по-скъпо, това трудно ще им се получава в държавните и общинските болници, защото те няма да имат право да провеждат други търгове. Заради това може да настъпи и промяна в лечението на някои от хората.

Подобно ограничение във финансирането би могло да доведе до оттеглянето на някои лекарства. Причината е, че ако най-ниските цени не ги устройват, те няма да могат да присъстват в половината болници. Според институциите и дори според самите производители тази опасност не е много голяма. „Генеричните медикаменти винаги са били средство за намаляване на разходите. Ние приветстваме всяка мярка за оптимизиране на разходите. Доколко ефективна ще е тя, все пак ще видим, когато започне да работи ", казва Николай Хаджидончев, председател на БГФарма.

Според дистрибуторите обаче може да се стигне до отпадане на някои медикаменти. „Този риск съществува особено за иновативните лекарствени продукти и малките концентрации, тъй като референт при тях е голямата концентрация или ако се появи нов генеричен продукт с много ниска цена", казва Оля Василева. Според нея оферирането на лекарства на единица активно вещество представлява сериозен риск за осигуряване на всички необходими продукти за качественото лечение в болниците.

Консолидирането на търговията на едро е друго от възможните последствия от електронния търг. И в момента този сегмент е максимално окрупнен, около 90% от доставките в него се реализират от четири основни дистрибутора – „Софарма", „Фьоникс", „Стинг" и „Фармнет". Според Министерството на здравеопазването на търга се очаква да дойдат немалко търговци. Аз очаквам поне 30 дистрибутори да проявят интерес към доставките, прогнозира д-р Пенков. От бранша обаче смятат, че предложеният модел по-скоро ще окрупни пазара. „Заради кратките срокове за наддаване и големия брой номенклатурни позиции, които ще бъдат включени в електронния търг, смятам, че голяма част от търговците ще бъдат затруднени да участват", казва Оля Василева.

Опитите за формиране на картелни споразумения са друга от възможните последици. Тук обаче дистрибутори и институции са единодушни, че големите търговци няма да играят само за части от пазара, и то за цели две години. Производителите се опасяват и от появата на дистрибутори, които да предложат толкова ниска цена, че след това да не могат да доставят продуктите. От здравното министерство смятат да парират тази опасност с включването на солени санкции в самото споразумение.

Според участниците на пазара могат да се породят и още неизвестни в резултат на електронните търгове за лекарства. Сред тях например са какво се случва с вече договорени лекарства, които напускат българския пазар, или пък ако не се яви нито един кандидат за дадена позиция. Със сигурност тези въпроси няма да са единствените, а какви ще са решенията им и какъв – ефектът, ще покаже времето.

 


Страница 5 от 14

Member of

girp_logo           bolv_small