Закони
PDF Печат Е-поща

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

изм., бр. 43 от 7.06.2016 г.

Закон за здравното осигуряване

изм., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.

Закон за лечебните заведения

в сила от 1.02.2017 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г.

Закон за храните

в сила от 10.06.2016 г., бр. 88 от 8.11.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.

Закон за здравето

в сила от 1.03.2016 г., изм. и доп., бр. 27 от 5.04.2016 г.

Закон за медицинските изделия

изм., бр. 14 от 19.02.2016 г., в сила от 19.02.2016г., бр. 43 от 7.06.2016 г.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г.

Закон за бюджета на здравната каса за 2017 г.

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

Закон за защита на потребителите

Изм., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г.

 

Member of

girp_logo           bolv_small